Wprowadź wyszukiwanie

Ogólne warunki sprzedaży i dostaw

Niniejsze Warunki Sprzedaży i Dostawy mają zastosowanie do wszystkich zamówień złożonych do firmy TEXIM Sp. z o.o. chyba że umówiono się inaczej w formie pisemnej .

1 .Wycena
Wszystkie ceny są oparte na cenach sprzedaży i są cenami ex works TEXIM . TEXIM zastrzega sobie prawo do zmiany ostatecznej ceny sprzedaży w przypadku wzrostu kursu sprzedazy dewiz o 5% dla daty Faktury w stosunku do kursu z dnia wystawienia Potwierdzenia Przyjecia Zamówienia do Realizacji lub Faktury Proforma.

2.Zamówienia
Wszystkie zamówienia są wiążące w części jak i całości , a wszelkie zmiany lub anulacje podlegają akceptacji TEXIM w formie pisemnej i mogą wiązać się z dodatkowymi kosztami. Równocześnie z wyemitowaniem zamówienia, Klient zobowiązany jest poinformować o sposobie transportu ( nazwa firmy kurierskiej, Nr klienta ) lub odbiór własny .

3. Normy
Oferowane towary wyprodukowane są wg norm ujętych w katalogach producentów , których jesteśmy dystrybutorem. Inne wymagania nie zawarte w katalogach na zapytanie .

4. Dostawa
Wszystkie zamówienia wysyłane są na bazie ex works TEXIM ( Incoterms 2010 ). Jeśli odbiorca nie powiadomi firmy TEXIM od odbiorze własnym przy zamówieniu, TEXIM zorganizuje transport i doliczy jego koszty do Faktury na ryzyko i pełną odpowiedzialność odbiorcy .

5. Czas realizacji
Określony jest w Potwierdzeniu Przyjęcia Zamówienia .

6. Zastrzeżenie własności
TEXIM zachowuje pełny tytuł do dostarczonego produktu do czasu zapłaty za Fakturę łącznie z odsetkami za zwłokę.

7. Płatność
Faktury wystawione przez TEXIM Sp. z o.o. stają się wymagalne w terminie ujętym na fakturze. W przypadku opóźnienia płatności, odsetki są naliczane zgodnie z Art.359 par. 2.1 KC (Dz.U. Z 2104 poz. 121 ze zmianami) .
W związku z realizacją zamówień złożonych przez przedsiębiorstwa z którymi TEXIM Sp. z o.o. nie był uprzednio w kontakcie handlowym, płatność następuje na podstawie Faktury Proforma w terminie nie dłuższym jak 3 dni od jej otrzymania.

8 .Koszty dodatkowe
W przypadku opóźnień w odbiorze zamówionego towaru mogą zostać naliczone koszty dodatkowe w postaci kosztów magazynowania towaru w wysokości 0,05% wartości towaru netto z zamówienia za każdy dzień pozostawania towaru na naszym magazynie.

9 .Opóźnienia
W przypadku, gdy dostawa jest opóźniona o więcej niż 14 dni kalendarzowych w stosunku do czasu potwierdzenia dostawy w PPZ, Zamawiajacy ma prawo do kary umownej w wysokosci 0,5% wartości netto opóźnionej dostawy jednakże nie więcej niż 5% . Za pierwszy dzień naliczania kary umownej uznaję się 15 dzień po okreslonym terminie dostawy w PPZ.

10.Wady i brak zgodności
Firma TEXIM ponosi odpowiedzialność za dostawę niezgodna z PPZ . Producent(którego dystrybutorem jest TEXIM) ponosi odpowiedzialność za wady lub niezgodności, a które wynikają z wad ukrytych bądź konstrukcyjnych materiałów, oprogramowania tylko w takim zakresie, że było rażące niedbalstwo w trakcie produkcji.
TEXIM nie ponosi odpowiedzialności za wady lub niezgodności co do materiałów dostarczonych przez klienta, wykonanych konstrukcji przez klienta lub wzorów wykonanych przez TEXIM, zgodnie z danymi otrzymanymi od klientów.TEXIM nie ponosi odpowiedzialności za wady spowodowane przez nieodpowieni serwis lub konserwację, dokonywanych przez klienta co do dostarczonego produktu w sposób np. nieprawidłowy montaż lub wprowadzenie zmian do produktu bez zgody TEXIM w formie pisemnej, poprzez naprawy wykonywane przez klienta lub przez zwykłe zużycie. TEXIM nie ponosi odpowiedzialności za wady i nieprzestrzeganie przepisów jak wyżej przez okres 12 miesięcy po dostawie. Producent może być pociągnięty do odpowiedzialności za wady lub niezgodności tylko wtedy, gdy wadliwe lub niezgodne z wymaganiami produkty są zwracane do producenta w oryginalnym opakowaniu w celu potwierdzenia istnienia wad lub niezgodności . W przypadku jak wyżej gdy zwrócone towary są niezgodne z dostarczonymi TEXIM ma prawo do obciążenia klienta wszelkimi kosztami jakie TEXIM poniósł w związku z wezwaniem nieuzasadnionej niezgodności lub wady przez Klienta.

11. Reklamacje
Wszelkie reklamacje należy składać w formie pisemnej do TEXIM lub producenta jeśli zostały zachowane terminy ich składania . Po czym zostaje rozpoczeta procedura reklamacyjna, a o sposobie jej rozpatrzenia Klient zostanie poinformowany w formie pisemnej.

12. Gwarancja
Gwarantem sprzedawanych towarów jest producent. Udziela on 12 miesiecznej gwarancji od daty wystawienia Faktury przez TEXIM, chyba, że został uzgodniony inny termin potwierdzony w PPZ. Dokumentem określającym ważność gwarancji jest Faktura VAT .

13. Straty pośrednie
TEXIM w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty posrednie takie jak :, utratę pracy, niedotrzymania terminu, utrata zysku lub innych strat pośrednich.

14.Usunięcie wad i brak zgodności
W przypadku produktu niewłaściwego lub niezgodnego z PPZ , TEXIM ma prawo, na swój własny dyskretny sposób rozwiązać problem np. w postaci dostawy zastepczej bądź wypłatę uzgodnionej rekompensaty. W przypadku naprawy lub dostaw zamiennych, będzie obowiązywał nowy 12 miesieczny okres gwarancji.

15.Siła wyższa
TEXIM nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niewykonanie zobowiązania klienta, jeżeli takie niewykonanie wynika z okoliczności, sił wyzszych takich jak : strajk, pożar, wojna, mobilizacja, ograniczenia dewizowe , itp.

16. Sprawy sporne
Wszelkie spory związane w relacjach handlowych między stronami, które nie mogą być rozstrzygnięte polubownie, będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy w Gdańsku .